Hvidvask

Hvidvask er en alvorlig forbrydelse, og hos Finanschefen A/S har vi til opgave jf. gældende hvidvasklov, at sørge for vores del til, at komme dette til livs. Vi har implementeret omfattende foranstaltninger for at forhindre, identificere og rapportere mistænkelige aktiviteter, der kan være forbundet med hvidvask.

Hvidvask er i hvidvaskloven defineret som:
⦿ uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse
⦿ uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller
⦿ forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner

Vores politikker og procedurer er udformet i overensstemmelse med gældende lovgivning og internationale standarder for bekæmpelse af hvidvask. Alle vores medarbejdere gennemgår regelmæssig træning og opdatering af deres viden om hvidvask og relevante lovgivninger. Dette sikrer, at vores medarbejdere er i stand til at genkende mistænkelige aktiviteter og handle i overensstemmelse hermed.

Vi har etableret en intern kontrolstruktur, der omfatter procedurer til due diligence, identifikation af kunder og forretningspartnere samt overvågning af transaktioner. Vores kunder og forretningspartnere bliver screenet for at sikre deres integritet og undgå enhver forbindelse til hvidvaskaktiviteter.

Vi har yderligere etableret rapporteringsmekanismer, hvor vores medarbejdere er forpligtet til at rapportere mistænkelige aktiviteter til de relevante myndigheder. Vi samarbejder tæt med myndighederne og følger alle lovkrav vedrørende indberetning og samarbejde i hvidvasksager.

Vores ledelse er aktivt involveret i bekæmpelsen af hvidvask og sikrer, at vores politikker og procedurer løbende bliver evalueret og opdateret i tråd med udviklingen inden for lovgivning og bedste praksis. Vi stræber efter at opretholde en høj standard for integritet og etiske værdier i vores virksomhed.

Vores indsats mod hvidvask er en kontinuerlig proces, og vi er forpligtede til at opretholde et højt niveau af bevidsthed og overholdelse i hele organisationen. Vi forpligter os til at handle ansvarligt og aktivt bidrage til bekæmpelsen af hvidvask jf. den til altid gældende lovgivning herudi.